Uw Zorgspecialist in de Regio voor mobiliteit, waar uw Wens, persoonlijke Aandacht en Service voor de klant centraal staan.

Onze showroom is gesloten van woensdag 22 mei t/m zaterdag 25 mei.

ALGEMENE VOORWAARDEN Scootmobiel Rijnmond V.O.F.

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Scootmobiel Rijnmond V.O.F.: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De wederpartij: een wederpartij die met de Scootmobiel Rijnmond V.O.F. handelt.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Scootmobiel Rijnmond V.O.F. en de wederpartij.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Scootmobiel Rijnmond V.O.F. en de wederpartij waarop Scootmobiel Rijnmond V.O.F. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Scootmobiel Rijnmond V.O.F., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Scootmobiel Rijnmond V.O.F. om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.  

2. Scootmobiel Rijnmond V.O.F. is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij, schriftelijk binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Scootmobiel Rijnmond V.O.F. kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Scootmobiel Rijnmond V.O.F.  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Scootmobiel Rijnmond V.O.F. hiermee schriftelijk akkoord gaat.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Scootmobiel Rijnmond V.O.F. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van Scootmobiel Rijnmond V.O.F.

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel / magazijn van Scootmobiel Rijnmond V.O.F. 

2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de wederpartij nadat Scootmobiel Rijnmond hem heeft verwittigd. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen Scootmobiel Rijnmond V.O.F. en de wederpartij bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Scootmobiel Rijnmond bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij de vastgestelde condities heeft medegedeeld. 

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Scootmobiel Rijnmond V.O.F. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien Scootmobiel Rijnmond V.O.F. gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze gegevens aan Scootmobiel Rijnmond ter beschikking heeft gesteld. 

7. Indien Scootmobiel Rijnmond V.O.F. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. 

Artikel 6 Garantie

1. Scootmobiel Rijnmond V.O.F. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. 

2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden, of conform opgave importeur, na levering voor nieuw te leveren zaken. Indien een afwijkende garantie overeengekomen wordt, wordt dit op factuur aangegeven. Uitgezonderd zijn banden en accu’s, hiervoor geldt een garantietermijn van 6 maanden. 
Indien een nieuw geleverd product doorverkocht wordt aan een derde komt de garantie te vervallen, tenzij vooraf anders schriftelijk overeengekomen.   
Voor onder 1. geleverde ge- reconditioneerde zaken geldt een garantie periode van 3 maanden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat op de bijbehorende factuur. 
In geval van garantieherstellingen zullen de onderdelen die onder garantie vallen vergoed worden. Arbeid en eventuele bijkomende kosten als bijvoorbeeld transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij. 

3. Scootmobiel Rijnmond V.O.F. verschaft de wederpartij bij aankoop van een nieuw product een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs en / of factuur als bewijs van garantie. In geval van een gebruikt product en indien garantie van toepassing is, zal dit vermeld staan op factuur. Bij ondertekening van koopcontract zullen de algemene voorwaarden van Scootmobiel Rijnmond V.O.F. overhandigd worden aan de wederpartij.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Scootmobiel Rijnmond V.O.F. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, naar keuze van Scootmobiel Rijnmond V.O.F. vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de te vervangen zaak aan Scootmobiel Rijnmond V.O.F. te retourneren en de eigendom daarover aan Scootmobiel Rijnmond V.O.F. te verschaffen. 

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Scootmobiel Rijnmond V.O.F., de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Als gevolge hiervan een mankement ontstaat aan het product komt garantie te vervallen.

6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Scootmobiel Rijnmond V.O.F. niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de wederpartij uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de wederpartij is verkocht en geleverd.

8. Wederpartij is verplicht bij aankoop van een nieuw product zich te houden aan de onderhoudsvoorschriften van Leverancier / dealer. De onderhoudsvoorschriften van de leverancier staan vermeld in het instructieboekje. Aanvullend hierop schrijft Scootmobiel Rijnmond een jaarlijks verplicht onderhoud voor m.b.t. Scootmobielen. De onderhoudsbeurt eerste jaar is een kleine beurt, het tweede jaar een grote beurt, het derde jaar een kleine beurt. De kosten van het voorgeschreven onderhoud zijn vooraf op te vragen bij Scootmobiel Rijnmond V.O.F.. In geval van onderhoud gebruikte Scootmobielen zal vooraf individueel bepaald worden welk onderhoud noodzakelijk is met daarbij de kosten hiervan. Indien de wederpartij zich niet houdt aan de onderhoudsvoorschriften komt de garantie te vervallen.   

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1.  Scootmobiel Rijnmond V.O.F. blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8 Onderzoek, reclames

1. De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Scootmobiel Rijnmond V.O.F. te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Scootmobiel Rijnmond V.O.F. met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Scootmobiel Rijnmond V.O.F. gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Scootmobiel Rijnmond V.O.F. en op de wijze zoals door Scootmobiel Rijnmond V.O.F. aangegeven.

Artikel 9 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 Prijsverhoging

1. Indien Scootmobiel Rijnmond V.O.F. met de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Scootmobiel Rijnmond V.O.F. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij 

  • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Scootmobiel Rijnmond V.O.F. rustende verplichting ingevolge de wet of 
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 11 Betaling

1. Betaling geschied bij voorkeur middels Pin. Indien betaling niet per Pin geschied zal de betaling contant bij aflevering plaats moeten vinden.

2.Indien schriftelijk overeengekomen niet contant of middels Pin betaald wordt, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum , op de door Scootmobiel Rijnmond V.O.F. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Scootmobiel Rijnmond V.O.F. en de verplichtingen van de wederpartij jegens Scootmobiel Rijnmond V.O.F. onmiddellijk opeisbaar.

6. Scootmobiel Rijnmond V.O.F. heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Scootmobiel Rijnmond V.O.F. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Scootmobiel Rijnmond V.O.F. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

2. Voorts is Scootmobiel Rijnmond V.O.F. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Scootmobiel Rijnmond V.O.F. mag worden verwacht. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Scootmobiel Rijnmond V.O.F. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Scootmobiel Rijnmond V.O.F. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Scootmobiel Rijnmond V.O.F. behoudt steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen. Indien de wederpartij afziet van overeengekomen levering en het product is nog niet afgeleverd zal 10%, annuleringskosten, van de koopsom incl. BTW in rekening worden gebracht. Dit bedrag komt overeen met het aan te betalen bedrag bij aankoop van een zaak. In geval van speciale bestellingen zullen extra gemaakte kosten, buiten de 10% annuleringskosten, in rekening worden gebracht. 

Artikel 13 Incassokosten

1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij daarbovenop een dadelijke opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.

2. Indien Scootmobiel Rijnmond V.O.F. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

3. De wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Vrijwaringen

1. Indien wederpartij aan Scootmobiel Rijnmond V.O.F. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt of toepast op geleverde zaken, garandeert de wederpartij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Scootmobiel Rijnmond V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolge, als gevolg van aansluiten van informatiedragers, elektronische bestanden, software op zaken. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien door Scootmobiel Rijnmond V.O.F. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Scootmobiel Rijnmond V.O.F. jegens de wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. 

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Scootmobiel Rijnmond V.O.F. beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is Scootmobiel Rijnmond V.O.F. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de wederpartij.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Scootmobiel Rijnmond V.O.F. of zijn ondergeschikten.

5. In geval dat geleverde zaken door wederpartij in consignatie worden geplaatst bij Scootmobiel Rijnmond V.O.F. is de wederpartij te allen tijde juridisch en verzekeringstechnisch verantwoordelijk voor de geleverde zaken. Scootmobiel Rijnmond V.O.F. behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de consignatie periode te beëindigen. Retour transporten van geleverde zaken naar de wederpartij komen voor rekening van wederpartij.

Artikel 16 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Scootmobiel Rijnmond V.O.F.  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Scootmobiel Rijnmond V.O.F. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Scootmobiel Rijnmond V.O.F. worden daaronder begrepen.

3. Scootmobiel Rijnmond V.O.F. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Scootmobiel Rijnmond V.O.F. zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zoveel Scootmobiel Rijnmond V.O.F. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Scootmobiel Rijnmond V.O.F. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

Artikel 17 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Scootmobiel Rijnmond V.O.F. en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De rechtbank in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten